United Kingdom Flag
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK

GEDACHTEN BIJ DE GRAALSBOODSCHAP
Artikel 1:

Het werk «In het Licht der Waarheid» geeft antwoord op onopgeloste vraagstukken.


Volgt hieruit voor de lezer een verandering met betrekking tot zijn meningsvorming?Alleen al de titel «In het Licht der Waarheid» wekt de verwachting antwoorden te krijgen, die verhelderend de huidige wijze van denken verrijken.


Zoals bij veel andere dingen moet evenwel ook hier de lezer de gegeven antwoorden als zodanig erkennen en toelaten. De auteur van het werk «In het Licht der Waarheid» doet zijn uitspraken in overeenstemming met de titel in een open en begrijpelijke vorm. Met grote zorgvuldigheid pakt hij de bestaande centrale levensvragen op evenals de daarmee samenhangende uitwerkingen en ontsleutelt deze.


Op de hem kenmerkende wijze benut de auteur zijn weten om de gekozen thema’s te ordenen en daardoor overzichtelijker te laten worden. Pas doordat hij alle details belicht, worden de oorzaken respectievelijk de veroorzakers daarvan herkenbaar, waardoor bij de gevolgtrekkingen ook de meest prangende levensvragen inzichtelijk worden gemaakt.


Alle «In het Licht der Waarheid» aangesneden thema’s worden met een doorleefde zakelijkheid behandeld. Alleen in deze vorm en op deze wijze kan het waarheidsgehalte zich geheel ontplooien en daarmee ook voor de lezer begrijpelijk worden.


Zo menig oogpunt, dat de auteur uitkiest, verschilt van het tot dusver bestaande. Volgt de lezer deze manier van kijken, dan kunnen de beschreven processen langs deze weg voor hem begrijpelijk worden. Dat geeft hem ook opheldering daarover, hoe het op elkaar inwerken van oorzaak en gevolg zich voltrekt.


In het werk «In het Licht der Waarheid» wordt de oorsprong van al het zijn opengelegd evenals ook alle daaruit voortgekomen ontwikkelingen. De lezer heeft voor het begrijpen van dit openleggen al zijn vastbeslotenheid en aandacht nodig, om zakelijk in zijn eigen gedachten de uiteenzettingen te kunnen volgen. Hierbij dient de aangegeven volgorde van de verschillende thema’s te worden aangehouden, daar de auteur door middel van deze volgorde voor de lezer de grootst mogelijke toegang tot de gevolgtrekkingen mogelijk maakt.


Het leven zelf vertoont zich als een groot, complex geheel. Om dit met woorden toe te lichten en de lezer op deze wijze naar een begrip ervan te leiden, heeft de auteur een veelvoud van thema’s uitgekozen, die hij «In het Licht der Waarheid» belicht.


Veel mensen op deze planeet «aarde» streven er overwegend naar, een zorgenvrij leven met vele aardse genoegens te leiden en al het verdere als overbodig te beschouwen. Zulke mensen houden meestal ook de geboorte voor het begin en het sterven van het lichaam voor het einde van het leven.


Anderen daarentegen voelen daar bovenuitgaand in hun innerlijk een ontkiemend verlangen, dat niet door aardse dingen kan worden gestild en dat de uitdrukking van een aanleg in de mens is, die hem naar de zin van het leven laat vragen. Dit kan bij hem ook tot een vermoeden van reïncarnatie leiden, wat hem hoop op een leven na de aardse dood geeft.


In het werk «In het Licht der Waarheid» wordt ook dit thema belicht. De uitleg hierover beperkt zich niet tot een eenmaal voorkomend leven van de mens, maar er wordt een wereldbeeld geschetst, waarbij een leven op aarde weliswaar een belangrijke periode van beleven en daardoor rijpen betekent, maar met het oog op het geheel van het menselijk bestaan slechts als een kort verblijf te beschouwen is. Niettemin dient een dergelijk verblijf – een aards leven genoemd – de grootste toewijding te worden geschonken, want het resultaat van een aards leven bepaalt ook de richting van de weg van het leven na de aardse dood.


De aardse dood betreft alleen het aardse lichaam van de mens, en niet zijn persoonlijk menselijk bestaan. Op aarde wordt het menselijk lichaam door de menselijke persoonlijkheid tot leven gebracht en door haar gebruikt. Het begin hiervoor is de incarnatie in het lichaam, dat zich in de moederschoot ontwikkelt. Het sterven van het lichaam heeft tot gevolg dat de menselijke persoonlijkheid zich van het tot dan toe gebruikte lichaam moet losmaken.


De auteur verklaart deze en vele andere gebeurtenissen in het menselijk bestaan op een grondige en verhelderende wijze. Zijn schilderingen zijn voor alle hiervoor openstaande mensen een antwoord op tot dusver onbeantwoorde vragen.


Met het werk «In het Licht der Waarheid» wordt voor de lezer op begrijpelijke wijze een uitzicht geopend op het wonderwerk van de schepping, waartoe ook onze aarde behoort.


Al lerend, ervaringen verzamelend geeft de mens vorm aan zijn aardse leven. Alles, wat indruk op hem maakt, wat hij voor zich wenst, wat hij in gedachten vormt of ook tot een uitgevoerde daad laat worden, heeft invloed op de mens en draagt daardoor bij aan de vorming van zijn persoonlijkheid.


Lezers van het werk «In het Licht der Waarheid», die met een open geest de verklaringen volgen, verwerken de daardoor gevonden inzichten in hun gedachten, gesprekken en ook in hun beslissingen. Vanuit die optiek bezien veranderen de uitspraken van het werk «In het Licht der Waarheid» de meningsvorming van een lezer.


Het werk «In het Licht der Waarheid» legt verkeerde ontwikkelingen bij ons mensen niets ontziend bloot; het toont daarbij echter ook de wegen, hoe zulke verkeerde ontwikkelingen opgeheven en uitgevlakt kunnen worden.


Opbouw, veredeling en het aangeven van de weg naar een waarachtig hoogstaande menselijkheid is de centrale oriëntatie van het werk «In het Licht der Waarheid». Een verandering van tot dan toe bestaande meningen, die door het lezen van het werk «In het Licht der Waarheid» wordt teweeggebracht, kan slechts goed voor de individuele lezer en ook voor de gehele mensheid zijn.


Welk een grote betekenis de innerlijke vrijheid van een mens heeft voor een bewust waarnemen en vormgeven van de levensweg, wordt door het werk «In het Licht der Waarheid» uitvoerig beschreven. Alleen de innerlijk vrije mens is heer over zichzelf. Om dit te bereiken moet de individuele mens alle levensvragen en gebeurtenissen, waarmee hij in aanraking komt, met openheid en dadendrang tegemoet treden. Een innerlijk vrij mens staat als persoonlijkheid op zichzelf. Hij heeft de medemensen niet nodig als schild, om daarachter zijn wensen te bevredigen. Een innerlijk vrij mens neemt zijn beslissingen steeds op zichzelf. Hij neemt de meningen en zienswijzen, die hem aangeboden worden, gebruikt daarvan evenwel slechts datgene, wat hij na een eigen onderzoek als goed en juist ziet.


Het werk «In het Licht der Waarheid» moet door de individuele mens persoonlijk begrepen en onderzocht worden. Als dit gebeurt, dan kan degene die zo onderzoekt er slechts op vooruitgaan, want het helpt de lezer om innerlijk vrij te worden.


Het werk «In het Licht der Waarheid» wil begrepen, verworven worden. Alleen door het op deze wijze zich grondig bezig te houden met de inhoud kunnen de alles omvattende verklaringen zich voor de lezer ontsluiten.


De verklaringen strekken zich ook uit over de gebieden van het geloof, dat zich vanuit verschillende religieuze overleveringen vormde. Zakelijk en tegelijk liefdevol worden de oorsprongen van de overleveringen «In het Licht der Waarheid» vrijgelegd en daardoor hun waarheidsgehalte in het juiste licht geplaatst. Ook dit dient het innerlijk vrij worden van de mens en leidt daar bovenuit tot de mogelijkheid van het erkennen en leren begrijpen van de schepping en haar schepper.


Iedere verandering met betrekking tot een tot dusver bestaande mening – teweeggebracht door het lezen van het werk «In het Licht der Waarheid» - dient de veredeling van de mens in de richting van het goede en valt daarom te begroeten.


Siegfried Bernhardt