United Kingdom Flag
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Abd-ru-shin

Abd-ru-shin
De auteur van het boek
«In het Licht der Waarheid»
Graalsboodschap


18 april 1875 - 6 december 1941

Veel lezers van boeken hebben de wens over de auteur van een boek dat zij lezen meer te weten te komen. Vaak ligt aan deze wens ook de gedachte ten grondslag, dat zij uit de biografie van de schrijver conclusies zouden kunnen trekken over het betreffende boek, om zo een steun te hebben bij de beslissing het boek te kopen of te lezen.


In het boek «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» doet Abd-ru-shin de uitspraak:


«Ieder innerlijk vrij mens zal een zaak of een leer altijd beoordelen naar wat deze brengt, niet wie deze brengt. ... Goud is goud, of een vorst het in de hand heeft of een bedelaar.»


Deze woorden, waarvan de juistheid onbetwistbaar is, verduidelijken hoe gebonden een huidige lezer van boeken zich toont, wanneer hij zich alleen door de beschrijvingen van de levensloop van een auteur laat leiden. Een boek, dat «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» heet en dat opheldering wil geven over de eigenlijke zin van het leven als mens, vraagt in het bijzonder om een neutrale beoordeling zonder belichting van de auteur.


Na het leren kennen van de verklaringen die de auteur in zijn boek geeft, staat het de lezer vrij, nu ook de auteur zelf in zijn werk een plaats te geven. Het belichten van waarheid veronderstelt bij de lezer ook altijd openheid en een ruime blik. Zo menige belevenis heeft ons mensen geleerd, dat er toch meer dingen zijn, dan wij met onze ruimte- en tijdsbegrippen kunnen bevatten. Hiertoe behoort ook het beleven van een plotseling opkomend voorgevoel of de werking van een leiding die ons levenspad kruiste.


Het was Abd-ru-shin’s grootste wens om zijn boek «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» als wegwijzer te geven aan de mensen, die hiervoor openstaan. Met dit streven in gedachten moeten de afzonderlijke levensfasen van Abd–ru–shin worden gezien, zoals die in de onderstaande beschrijving te lezen zijn.


Abd-ru-shin aanschouwde als Oskar Ernst Bernhardt op 18 april 1875 het licht van de aardse wereld. De geboorteplaats Bischofswerda, nabij Dresden in Duitsland, was ook de plaats waar hij zijn kinderjaren doorbracht en zijn school en beroepsopleiding volgde. Hierna verliet hij de liefdevolle verzorging van het ouderlijk huis en legde zich toe op het beroep van koopman. De activiteit als zakenman verschafte hem de mogelijkheid naar verschillende landen in Europa en ook in Noord-Amerika te reizen. Hij begon de belevenissen en indrukken van deze reizen evenals persoonlijke ervaringen in het samenleven met zijn medemensen in een literaire vorm te verwerken. Op deze wijze verbond hij zijn beroep van koopman met zijn steeds meer toenemende drang, zijn gedachten als schrijver te uiten.


In het jaar 1921 ontwaakte in Oskar Ernst Bernhardt het bewustzijn met betrekking tot Abd-ru-shin en diens taak op deze aarde. Na het bewustworden van datgene, wat hem met Abd-ru-shin verbond, beëindigde hij zijn werkzaamheden als koopman, om zich geheel op de taak van Abd-ru-shin te kunnen richten.


Bijna twee jaar later, in 1923, publiceerde Oskar Ernst Bernhardt onder de naam «Abdruschin» de eerste artikelen, die de mensheid tot geestelijk ontwaken opriepen. Aanvankelijk waren deze artikelen in afleveringen gebundeld, die de titel «Gralsblätter» droegen. In de loop van het jaar 1926 verscheen een verzameling van deze artikelen in boekvorm met de titel «Im Lichte der Wahrheit – Neue Gralsbotschaft – von Abdruschin» (vertaald: «In het Licht der Waarheid – Nieuwe Graalsboodschap – van Abdruschin»). In latere drukken werd afgezien van «Neu» met betrekking tot «Gralsbotschaft», zodat het boek vanaf 1931 alleen nog «Gralsbotschaft» heette. Ook de schrijfwijze van de naam van de auteur werd in latere uitgaven veranderd. Vanaf het jaar 1937 werd in publicaties de voortaan geldige schrijfwijze «Abd-ru-shin» gebruikt.


Begeleidend bij de publicatie van de «Gralsblätter» en de «Gralsbotschaft» gaf Abd-ru-shin aanvankelijk ook openbare voordrachten om de medemensen kennis te laten maken met zijn gedachten. Als gevolg van de veelheid aan artikelen, die Abd-ru-shin zich in toenemende mate genoodzaakt zag te schrijven, bleven verdere openbare voordrachten evenwel achterwege. Abd-ru-shin’s verhandelingen bewerkstelligden bij zijn vele lezers een innerlijk geestelijk geopend zijn, wat ook in veel gebieden van het leven merkbaar werd.


In Abd-ru-shin werd de drang steeds sterker, voor de Boodschap uit de Graal het daarvoor bestemde verankeringpunt op aarde te zoeken. Gestuurd door een innerlijke leiding begon hij deze plaats te zoeken. Zoals bij alle dingen, die uit een niet-materiële leiding voortkomen, was er ook hier een bijpassende aardse aanwijzing nodig, om het gezochte te vinden. Door een advertentie, waarin een huis te koop werd aangeboden in de afgelegen bergen van Noord-Tirol (Oostenrijk), herkende Abd-ru-shin in het jaar 1928 de gezochte plaats.


De verhandelingen van Abd-ru-shin, die op heldere, zakelijke en in gedachten goed te volgen wijze de zin van het leven uitleggen, leiden nog daarboven uitgaande tot een vermoeden van God, zoals dit tot dan toe de mensheid nog niet bekend was. De grondslag hiervoor is het erkennen en navolgen van de natuur- en scheppingswetten, die de waarneembare uitdrukking van de wil van God zijn.


Uit dank voor het inzicht, dat het tot dan toe geleide leven verandert, komt vervolgens ook de dringende wens op, de Schepper op gepaste wijze te eren en deze dank aan hem tot uitdrukking te brengen. Hiervoor schiep Abd-ru-shin de mogelijkheid voor wijdingsuren en – in een hogere vorm – voor Graalsfeesten. De Graalsfeesten, die voor veel geestelijk geopende mensen tot een bewust beleven van de goddelijke genade worden, vormen ook tegenwoordig nog de grote hoogtepunten in de loop van het jaar voor zulke lezers van de Graalsboodschap.


Abd-ru-shin streefde er met al zijn krachten naar om zijn medemensen door zijn artikelen tot een bewuster en vrijer leven te bewegen. De enkeling zou moeten inzien, dat hij alleen voor zijn leven en daarboven uitgaand voor zijn hele geestelijke bestaan verantwoordelijk is. Hiertoe behoort ook de oproep van Abd-ru-shin, zich van alle tot dusver bestaande dwang en inperkingen te distantiëren, om bewust het eigen leven te beleven. Dat hij wees op het feit, dat er tussen de mens en de Schepper geen aardse organisatie nodig is, werd door de leiders van de kerken niet graag gehoord en dit veroorzaakte een aanzienlijke vijandschap jegens Abd-ru-shin.


Abd-ru-shin’s oproep tot zelfstandig denken en zakelijk onderzoeken, wat de mensen wegleidt van voorgeschotelde meningen, die hen beïnvloeden, beviel ook de politieke machthebbers niet. Zo werd in 1936 in het nationaal-socialistische Duitsland de verkoop van het boek «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» verboden, en moest de in München gevestigde uitgeverij voor het drukken van dit werk gesloten worden. Toen Oostenrijk in maart 1938 bij het Duitse Rijk werd aangesloten, bracht dit voor Abd-ru-shin en zijn werk het einde van het tot dusver bestaande. Abd-ru-shin werd door de nationaal-socialisten gearresteerd en in Innsbruck gevangen gezet. De verdachtmakingen en beschuldigingen, die de inbewaringstelling hadden veroorzaakt, bleken uiteindelijk evenwel niet in overeenstemming met de waarheid, wat tot Abd-ru-shin’s vrijlating leidde. De Graalsnederzetting op de Vomperberg, die zich om de plaats waar Abd-ru-shin woonde had gevormd, evenals zijn gehele persoonlijke vermogen en ook dat van zijn familie werden desondanks in beslag genomen en overgedragen aan de Oostenrijkse staat. Abd-ru-shin en zijn familie moesten Oostenrijk verlaten en kregen een gedwongen verblijf toegewezen in het oosten van Duitsland. Ook alle overige bewoners werden uit de Graalsnederzetting verdreven. Het verdergeven van het werk van Abd-ru-shin evenals het persoonlijke contact met Abd-ru-shin werden door de dwang van de nationaal-socialistische machthebber verregaand verhinderd.


Abd-ru-shin’s Boodschap uit de Graal had zeer veel lezers in verschillende landen bereikt en had bij hen een verandering in hun dagelijkse leven teweeggebracht. Het leven en beleven werd bewuster, wat tot een dieper inzicht leidde in wat voor de mensheid echt van waarde is. Ook het versterkte waarnemen van de geestelijke leiding hielp deze mensen de zware, noodlottige jaren van de Tweede Wereldoorlog te verdragen.


De door Abd-ru-shin in de tijdsspanne van 1923 tot 1937 geschreven verhandelingen werden gepubliceerd middels verschillende geschriften of boekuitgaven, zoals «Gralsblätter», «Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft», «Nachklänge zur Gralsbotschaft» en ook als afzonderlijke voordrachten.


Rijke ervaringen met deze verschillende mogelijkheden van publicatie evenals ook zijn belevenissen met de lezers van zijn Graalsboodschap waren voor Abd-ru-shin een aanleiding om zijn artikelen voor een nieuwe uitgave te ordenen. In de jaren 1939 en 1940 schiep hij de kopij voor de vorm, die het boek «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» voortaan zou hebben. Opgedeeld in drie delen moest het bij de lezers geraken. De eerste druk van deze uitgave, die het werk in de nieuwe vorm voor de lezers toegankelijk maakte, vond pas in het jaar 1949 plaats.


Als Abd-ru-shin had Oskar Ernst Bernhardt de mensheid de Boodschap uit de Graal gebracht. De hulp, die Abd-ru-shin daarenboven de mensheid had geboden, werd door deze niet in zijn volle omvang herkend. In het bewustzijn hiervan verliet Abd-ru-shin op 6 december 1941 zijn aardse lichaam. De begrafenis van zijn gestorven lichaam vond plaats op de begraafplaats van zijn geboortestad, in Bischofswerda.


Na het einde van de oorlog in 1945 kon de weduwe van Abd-ru-shin, mevrouw Maria Bernhardt, naar de Graalsnederzetting terugkeren. De onteigening van het bezit werd opgeheven, en mevrouw Maria Bernhardt werd eigenares van de Graalsnederzetting op de Vomperberg.


In de zomer van 1949 was het met grote inspanning mogelijk, de stoffelijke resten van Abd-ru-shin van Bischofswerda naar de Graalsnederzetting op de Vomperberg over te brengen. Hiervoor werd een grafmonument in de vorm van een piramide opgericht, in de crypte waarvan het aardse lichaam van Abd-ru-shin opnieuw werd begraven.


Abd-ru-shin was een strikte tegenstander van ieder dogma en van elk soort sektarisme. Ook trad hij resoluut op tegen iedere vorm van persoonsverheerlijking. Voor hem gold alleen, dat hij datgene leefde, wat hij in zijn boek «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» aan de lezers overbrengt.